ותן חלקנו בתורתך - נקודות למחשבה והתעמקות
בענייני פרשת אמור תשפ"ד

תורתו של כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א
עוסקת בתיקון נפש הפרט והכלל
בשפה ברורה לכל, פותחת פתח לתיקון שלימות האדם

:להרשמה כמנוי לחץ כאן

להורדה בפורמט מתאים להדפסה לחצו כאן

פרשת אמור תשפ"ד - תיקון המדות

שבוע טוב! חודש טוב! ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו כאן ב'ותן חלקנו בתורתך', פרשת אמור תשפ"ד, ובשם ה' נעשה ונצליח.
בפרשה מדובר על קדושת הכהנים. הקדושה של הכהנים היא מולדת ועוברת מאב לבן כידוע. זו לא דרגה של קדושה שהם רוכשים, אבל הם מוזהרים לשמור עליה – לא להטמא למת, וגם בענין לא להתחתן עם גרושה, וכן הלאה, כל הציוויים שיש על הכהנים.
ומעניין שה' יתברך בחר בשבט לוי ובחר בזרעו של אהרן לכהן לו, ואין לאדם הזה בעצם בחירה כל כך. זה לא איזה משהו שנרכש על ידי עבודת ה', אחד לומד יותר תורה, אחד מתקדש יותר, אז הוא יהיה כהן – לא. זה ככה על פי תפקידו המולד. בתוך תפקידו המולד הוא יכול להיות קדוש עליון על פי מעשיו, או חלילה להיות איזה כהן ככה שה' יעזור, שהיו כאלה, גם כהנים גדולים היו כאלה שלא היו צדיקים. אז זהו תפקיד.
כהן הוא בחינת 'חסד', קו ימין. ה' מנהל את העולם בשלושה קוים: קו ימין, קו שמאל, קו אמצעי. קו ימין – הכהנים. קו שמאל – הלויים. קו אמצעי – "ישראל אשר בְּךָ אֶתְפָּאָר", ענין של 'תפארת'. ביחד כהן, לוי, ישראל: 'כלי', כלי להשראת שכינתו יתברך, שהיא התגלותו של ה' יתברך בעולם הזה. השכינה היא קצה התגלותו של ה' יתברך. פלא פלאים. פלא פלאים.
אז זו עבודת הכהנים, שהיא מצד החסד. והם באים לכפר על עם ישראל. מצד אחד כתוב: "אין הדינים נמתקים אלא בשרשם", אז לכאורה הדין השורש שלו זה דין, אז היה צריך להמתק הדין על ידי הדין, על ידי הלוי. אבל חסד – חסד, "חֶסֶד אֵ־ל כָּל הַיּוֹם", החסד הוא ממתיק את הדין, ממתיק את הדין.
אבל צריך גם את הלויים. אז יש כהנים ולויים – ימין על שמאל. צריך גם שמאל, אבל ימין על שמאל. ימין על שמאל עושה את ההמתקה. והכהן הגדול הוא בחינת 'רב חסד', עוד יותר חסד. לכן הוא מוזהר או מובחר הגדול מאחיו, הכהן הגדול מאחיו, הוא המובחר. אין לקדוש ברוך הוא אלא כהן גדול בקודש הקדשים ביום הכיפורים. שמה הוא גורם להמתקת הדינים, לכפרה על עם ישראל וליחד קודשא בריך הוא וּשְׁכִינְתֵּיהּ.
קודשא בריך הוא ושכינתיה, זה היחוד של ו' עם ה' האחרונה של שם הוי"ה. יש י־ה־ו־ה: י־ה, זה בחינת יחוד עליון של אבא ואמא עִלָּאִין, שהוא יחוד שלא נפסק. ו־ה, ו' וה' אחרונה, אם עם ישראל לא מתנהג כראוי היחוד הזה נפסק. אבל תמיד יש יחוד לקיום העולמות, כי אם לא העולם היה נחרב. אבל הרווחה וגילוי פנים והרחבת השפע – זה תלוי במעשיהם של ישראל. ככה מביא האר"י הקדוש וגם הרמח"ל הקדוש בקבלה.
אז יש ענין של יחוד של אבא ואמא עלאין שלא נפסק. אבל 'ישראל סבא' ו'תבונה', שזו הקומה התחתונה יותר שמתחת לאבא ואמא עלאין – כן נפסק. זאת אומרת שגם קודשא בריך הוא ושכינתיה יכול להיפסק היחוד שלהם, וגם ישראל סבא ותבונה יכול להיפסק, אבל אבא ואמא עלאין לא, כי "עולם חסד יִבָּנֶה", מטרת ה' יתברך להיטיב לנבראים ולא להחריב את העולם. מטרת הסטרא אחרא הכללית היא להחריב את העולם, ולנסות, כביכול, למרוד בבורא עולם, יתברך שמו לעד.
וכל עבודת בית המקדש, אחד התפקידים, זה להעלות את הניצוצות של הקדושה שנפלו בדומם–צומח–חי–מדבר – להעלות אותם למעלה בחזרה ליסוד דנוק' דז"א קדישין על ידי עבודת הקרבנות וכל העבודה שבבית המקדש, וככה לתקן עולם במלכות שד"י, לגרום בסוף להתגלותו של ה' יתברך על ידי השראת השכינה.
כדי שכל זה יקרה, צריך לכפר. בשביל זה הכהן הגדול ביום הכיפורים מכפר על עצמו, על ביתו, על אחיו הכהנים ועל כלל עם ישראל. כל הקומה צריכה להיות מתוקנת. אז עם ישראל ככללותו "ממלכת כהנים וגוי קדוש".
כמו שהכהן נולד כהן והוא לא יכול להתפטר מזה, גם אם 'לא בא לו', 'כן בא לו', כן? כמו שמדברים היום – גם יהודי, "ישראל" אף על פי שחטא, ישראל הוא", גם אם הוא חלילה ימיר את דתו הוא נשאר יהודי, כי זה משהו מולד, אלא אם כן הוא גר צדק, אבל אם הוא נולד יהודי – אז הוא יהודי.
כשכולנו נזכה בעזרת ה' במהרה לחזור בתשובה שלמה, מאהבה ומיראה, תשובה שלמה, תשובה לשם שמים, תשובת כל העולמות כולם, תשובה תשוב ה"א – אז תהיה הגאולה השלמה והנצחית, ה' יתברך יבטל את היצר הרע הפרטי והכללי, ואנחנו אז באמת נתפקד כראוי למדרגה הזו של "ממלכת כהנים וגוי קדוש", ו"ישמח ה' במעשיו". אבל עד אז אנחנו עדיין לא בדרגה הזו.
ולכן גם בבית המקדש הראשון וגם בבית המקדש השני לא הגענו למעלה הזו. אמנם היתה את כל עבודת הקרבנות, היתה עליה לרגל, היה כל מה שצריך, בבית ראשון גם היתה השראת השכינה, בבית שני לא – אבל המפעל הקדוש הזה לא הצליח לסיים את תיקון העלאת הניצוצות. ובגלל העוונות גם הפלנו עוד ניצוצות לתוך הקליפה.
והגלות המרה והקשה הזו וכל היסורים שאנחנו עוברים בַּפְּרט וּבַכְּלל, כל הרדיפות, כל הדברים הנוראים שעם ישראל עובר, זה כדי לכפר לנו על העוונות, שכבר נעשה תשובה, נעשה לו נחת רוח יתברך ונגיע לדרגה הראויה לנו, שעדיין לא הגענו אליה – חוץ מכמובן יחידי סגולה שכן הגיעו לדרגה שהיו צריכים להגיע, כמו הבעש"ט הקדוש, האר"י וכל הקדושים, אבותינו הקדושים, אמותינו הקדושות, אבל כלל עם ישראל עוד לא. אנחנו בדרך. אנחנו בעזרת ה' בדרך לקראת סוף הזמן שניתן לנו לתיקון העולם, לתיקון שלנו, לתיקון העולם.
ולכן המאורעות בעולם קשים וחזקים מאד מאד מאד, וכל העולם מסתכל מה עם ישראל עושה בארצו ומה הוא עושה בחו"ל, ומסמנים היום יהודים כי הם יהודים, ומסמנים ישראלים כי הם ישראלים, ומצבנו לא נעים, ויש קטרוגים ויש סכנות. ו"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו", למה? – מפני העוונות. אם היינו צדיקים כראוי אז אף אחד לא היה בא לפגוע בנו.
לא לשכוח: מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אין שום מנהל אחר, רק הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מנהל את זה על פי מדת הדין, גם על פי מדת הרחמים, מדת החסד. אבל יש בית דין למעלה, יש כמה בתי דין כמובן, אבל יש בית דין בשמים – הגזירות משם, וצריך לבטל את הגזירות ולהמתיק את הדינים.
זו עבודת הצדיקים והקדושים הגדולים. בכל דור ודור הם על ידי עבודתם ממתיקים את הדינים. אפשר לראות את זה יפה מאד אצל משה רבינו, איך הוא כל פעם על ידי תפילתו ודיבוריו הקדושים המתיק לנו את הגזירות, גם רבינו הבעש"ט הקדוש ועוד צדיקים כמובן בכל דור ודור.
וככל שהזמן של סוף תיקון העולם מתקצר, אם אנחנו לא עושים את העבודה כראוי – אז הקטרוגים, לא עלינו, מתחזקים, והשונאים רוצים לבלוע אותנו חיים וכל הענין הזה. וכשאנחנו מתחזקים המצב שלנו משתפר מכל הבחינות.
המצב של עם ישראל תלוי במצב הרוחני. המצב הכלכלי, המצב המדיני, הבטחוני - כל המצב של עם ישראל בארץ ובעולם תלוי במעשים של עם ישראל, תלוי בנו – אם אנחנו שומרים תורה ומצוות ומעשים טובים, ואם אנחנו עושים את זה לשם שמים, ואם אנחנו מתקנים את עצמנו כראוי או לא.
הזמן עובר, עומד להיגמר, כמו שאומרים 'התקציב עומד להיגמר', ואנחנו עוד לא בדרגה שצריכים להיות, אז הלחצים גוברים – כי או שאנחנו עושים תשובה על ידי בחירה, או שעושים תשובה על ידי יסורים, על ידי צרות. ואם זה באמצע אז זה מעורבב, גם תשובה, כמו שהיום גם היום עושים תשובה, אבל כנראה זה עוד לא מספיק – איכותית או כמותית, או שתיהן.
ולכן יש את חבלי משיח. חבלי משיח, הם גם באים כדי לנסות למנוע את הגאולה, שהסטרא אחרא תמיד מנסה למנוע את הגאולה, וזה גם בא כדי לנסות את עם ישראל, וזה גם בא כדי לכפר לנו על העוונות, ושנתעורר – שנתעורר לעשות רצונו יתברך, שנתנקה מכל הערבובים שספגנו במשך אלפיים שנות גלות, שנבין את תפקידנו, נקבל על עצמנו עול מלכות שמים, עול מצוות, ונלחם ביצר הרע הפרטי והכללי, ונידבק באבא שבשמים בדבקות שאינה פוסקת, שנשאף להיות כל הזמן בדבקות עמו יתברך, שזו מטרת הבריאה: שהמשפיע יכול להשפיע ורוצה להשפיע, והמקבל יכול לקבל ורוצה לקבל, הוא ראוי לקבל. זה התיקון.
כמובן, ה' יתברך רוצה כל הזמן להשפיע. מי מונע את ההשפעה? – הכלים. הכלים הם אנחנו. על ידי בחירה לא טובה אנחנו מסלקים חלילה את השכינה, ואנחנו מסלקים את האורות מהלב שלנו, מהמח שלנו, מהקומה שלנו.
לכן האחריות גדולה כל כך. ולכן אנחנו מפיצים את 'דרך עץ החיים' בכל מקום, כדי לתת כלים לכל אחד שיוכל לעשות את העבודה לשמה, ובעזרת ה' תבוא הגאולה ברחמים ולא על ידי יסורים.
היסורים, כל הענשים – אם בן אדם מצטער, עושה תשובה, אז יכול להיקרע ממנו גזר דין של שבעים שנה. מתי שנלקחנו לגלות בבל היינו בוכים, אז אמרו שאם היינו בוכים בכיה אחת כשהיינו בישראל, בירושלים – לא היינו גולים, לא היה נחרב הבית. לא היינו מסוגלים לבכות אז בזמנו בבית ראשון.
למה בן אדם לא יכול לבכות, לא יכול להצטער, לא יכול לבקש סליחה, לא יכול לשנות את דרכיו? – כי הוא יותר מדי התבהם, כי הוא יותר מדי נטמא, הֶפך קדושה וטהרה. והמדות הרעות שלו והדעות העקומות תפסו אותו מאד, ואז הוא גם לא יכול להצטער. הוא גם כבר לא מבין כלום, הוא כבר מעורבב עם מוחין לא קדישין, אז הוא מבין את המציאות כמו שכל בן אדם שאינו יהודי מבין את המציאות.
אבל עם ישראל יש לו מציאות בפני עצמה, הבנה בפני עצמה, היסטוריה בפני עצמה. אין שום עם עם היסטוריה כמו שלנו, זה גלוי לכולם, כי אנחנו "ממלכת כהנים וגוי קדוש", "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות", אלא שאנחנו לא עומדים בתקן, לא תמיד.
ולכן, עכשיו אנחנו בספירת העומר ובכל יום מתקנים מדה. מעניין שעל ידי זה שסופרים את העומר ואומרים את הנוסח – בנוסח הזה כתוב שאנחנו נתקדש ונִטהר ונתקן מה שפגמנו בספירה הזו והזו השיכת לאותו יום. זה דבר מעניין מאד. על ידי קיום המצוה הזאת, הברכה הזאת, הנוסח הזה אנחנו נתקן את מה שפגמנו בספירות למעלה ועבירות חמורות למיניהן?
קודם כל, כן, כי אם זה כתוב אז זה ככה. אבל כמובן אם לא נתקן את עצמנו באמת, חוץ מאשר לקיים את ספירת העומר כראוי, אם לא נתקן את המדות באמת בכל רגע ורגע – אז מה שתיקנו בספירה זה בסוף לא יועיל, כי זה יתקלקל, כי עוד פעם נעשה שטויות. זה כמו בן אדם שטובל ואחר כך הוא הולך ונטמא. אז טוב, הטבילה עלתה לו, אבל אחר כך הוא נטמא עוד פעם.
ולכן לא מספיק לעשות כוונות לקיים את המצוה הזאת עם כל הלב, צריך גם אחר כך במציאות לתקן את המדות. וזה קשה מאד, בגלל שיש מדות טובות על פי הגדרתן, ויש מדות קשות, אבל בגלל שיש התכללות של המדות לפעמים צריך גם להשתמש באיזה שהוא אופן במדה קשה לשם שמים, לפעמים. וזה התיקון של המידה הזו, למשל, קנאת ה' צבאו"ת, דוגמא, או כביכול להעמיד פנים שאתה כועס כדי להוכיח מישהו, למרות שכעס זה דבר רע וקנאה היא דבר רע.
אז קודם כל זו מלאכה עצומה, תיקון המדות. חכמי המוסר הרחיבו על זה מאד, פלא פלאים. היום אנשים קצרי רוח, יכולים פתאום אנשים מכובדים ואנשים שבדרך כלל לא נוהגים ככה, יכולים להתפרץ, אפילו בפרהסיה, ולפלוט דברים שאחר כך הם מצטערים עליהם – כי אנשים בלחץ גדול, כי הלחץ של חבלי משיח לוחץ את כל הנשמות ולא רק את עם ישראל, גם את האומות.
גם האומות ראוי שיחזרו בתשובה. יש פה גם ציפיה מהאומות שיעשו תשובה, חבל על האומות. והדבר הראשון, זה היחס לעם ישראל, הוא צריך להשתנות לטובה ולא לרעה, כמו שיש חסידי אומות העולם. זה מבחן רציני מאד אצל אומות העולם.
אבל אנחנו עכשיו עוסקים בתיקון עם ישראל ותיקון המדות. היצר הרע הפרטי והכללי מפעיל את המדות, הטובות והרעות, גם את הטובות – למשל, לרחם במקום שלא צריך לרחם, כמו שהיה עם שאול המלך. אז זו חכמה עצומה ומלאכה אדירה – תיקון המדות, ושימוש במדות לשם שמים במינון הנכון ובדרך הנכונה.
אנחנו ראינו אצל רבינו הבעש"ט הקדוש שגם היו בו גבורות, ומתי שהיה צריך להיות גיבור הוא היה גיבור – למרות שהיה איש חסד, מרכבה לחסד אפשר להגיד בבחינה שלו, בחינת קו ימין, תנועת ה'חסידות', חסדים, חסידים, לא דינים. אבל הוא שמר גם על הגבורות, כמובן. מבינים?
אז צריך לעסוק הרבה בהתבוננות פנימית בכל דבר ודבר, ואיפה שיצר הטוב לוחש לכם: 'עשית טעות. פה כעסת, לא היית צריך לכעוס. פה ריכלת, לא היית צריך לרכל. פה התעצלת ולא למדת תורה' – לא להשתיק אותו, לשמוע לו. כשיצר הרע בא ולוחש לכם ומצוה עליכם לעשות דברים רעים – אל תשמעו לו, לא משנה איך הוא בא, הוא יכול להיות שיבוא נחמד. לא לשמוע לו. להגביר את הקול של היצר הטוב, להגביר, להקשיב לו. אם צריך להתנצל – להתנצל, אין שום בושה לבקש סליחה ממי שצריך, ולשנות. "מוֹדֶה וְעֹזֵב יְרֻחָם". ה' יעזור לנו. קל להגיד, קשה לקיים.
ולכן צריך לשקוד על זה, כל יום חשבון נפש, כמו שלימדו אותנו חכמי המוסר הקדושים, כל יום חשבון נפש. הכל צריך להיות נקי: הלב, המח, הדבור, החושים. כל הקומה צריכה להיות קדושה.
מה זה בן אדם קדוש? במובן הרוחני, זה בן אדם שמקדיש את חייו לבורא יתברך, ומקדש את עצמו בכל דבר ודבר – במחשבה, דבור, מעשה, רגש, דמיון, בכל הויתו, בכל הצרכים הגופניים, ונלחם לא להתגאות, ונלחם בכל המדות שלו, ומנסה לדייק בבחירה ולראות את מפת הקרב הנכונה, הפרטית והכללית.
מה מפריע לנו לראות את מפת הקרב הפרטית והכללית נכונה ולעשות את הבחירה הנכונה? – היצר הרע הפרטי והכללי, שמשתמש בדעות, מכניס לנו דעות כוזבות, מכניס לנו רגשות סוערים שנעשה טעויות, ומשבש לנו את יכולת הבחירה. הוא גם מכניס לאדם אינטרסים, מגדיל לו את התאוות, מגדיל לו את הרצון לכבוד, מגדיל לו את תאות הבצע, כל מיני דברים שבסוף גורמים לאדם לעשות טעויות חמורות ביותר.
איך זה קורה? כי האדם לא שם לב, לא מודע, לא רוצה, לא בודק את עצמו כל הזמן. צריך בדיקה שאינה פוסקת, בדיקה עצמית שאינה פוסקת, ביום ובלילה, "בעת אישן ואעירה" – זה תיקון המדות, לשם שמים – שבן אדם ישלוט במדותיו, ולא שמדותיו ישלטו בו.
עכשיו בזמן ספירת העומר, גם אם אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה 'תפארת שביסוד', כן? לדוגמא – לא צריכים להבין, אבל צריכים לכוון שאנחנו רוצים להיות מתוקנים לכבודו יתברך. ואז זה עושה את העבודה שלו.
ה' יעזור שכולנו נזכה ונעשה לו יתברך נחת רוח באמת, "ובא לציון גואל" במהרה ברחמים!
לחיים! לחיים! לחיים! להתחזק בעבודתו יתברך.

.שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל


לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת קדושים תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אחרי מות תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך חול המועד פסח תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מצורע תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תזריע תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמיני תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת צו תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקרא תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת פקודי תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקהל תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תשא תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תצוה תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תרומה תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת משפטים תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת יתרו תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בשלח תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בא תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וארא תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמות תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויחי תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויגש תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מקץ תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישב תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישלח תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויצא תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תולדות תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חיי שרה תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וירא תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת לך לך תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נח תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וזאת הברכה תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת האזינו תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך הכנה לראש השנה תשפ"ד מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נצבים וילך תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תבוא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תצא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שופטים תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ראה תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת עקב תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ואתחנן תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת דברים תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מטות מסעי תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת פינחס תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בלק תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חקת תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת קרח תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שלח לך תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בהעלותך תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נשא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת במדבר תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בהר בחוקותי תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אמור תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אחרי מות קדושים תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תזריע מצורע תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמיני תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת צו תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקרא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקהל פקודי תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תשא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תצוה תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תרומה תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת משפטים תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת יתרו תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בשלח תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וארא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמות תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויחי תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויגש תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מקץ תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישב תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישלח תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויצא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תולדות תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חיי שרה תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וירא תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת לך לך תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נח תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בראשית תשפ"ג מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וזאת הברכה תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת האזינו תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וילך תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נצבים תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תבוא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תצא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שופטים תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ראה תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת עקב תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ואתחנן תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת דברים תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מסעי תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מטות תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת פינחס תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בלק תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חוקת תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת קרח תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שלח תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בהעלותך תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נשא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת במדבר תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בחוקותי תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בהר תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אמור תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת קדושים תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אחרי מות תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פסח תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מצורע תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תזריע תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמיני תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת צו תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקרא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת פקודי תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקהל תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תשא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תצוה תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תרומה תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת משפטים תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת יתרו תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בשלח תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וארא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמות תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויחי תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויגש תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מקץ תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישב תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישלח תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויצא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תולדות תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חיי שרה תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וירא תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת לך לך תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נח תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בראשית תשפ"ב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת האזינו תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וילך תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נצבים תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תבוא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תצא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שופטים תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ראה תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת עקב תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ואתחנן תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת דברים תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מטות־מסעי תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת פינחס תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בלק תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חקת תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת קרח תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שלח לך תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בהעלותך תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נשא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

להורדת תן חלקנו מהדורת שבועות תשפ"א לחצו כאן

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בהר־בחוקותי תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אמור תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת אחרי מות קדושים תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תזריע־מצורע תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמיני תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פסח תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת צו תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקרא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויקהל פקודי תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תשא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תרומה תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תצוה תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת משפטים תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת יתרו תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בשלח תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וארא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שמות תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויחי תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויגש תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת מקץ תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישב תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וישלח תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ויצא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת תולדות תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת חיי שרה תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת וירא תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת לך לך תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נח תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת בראשית תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך הכנה לחג הסוכות תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת האזינו תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך ראש השנה תשפ"א מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת נצבים וילך מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תבוא מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת כי תצא מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת שופטים מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ראה מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת עקב מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת ואתחנן מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת ותן חלקנו בתורתך פרשת דברים מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע פרשת מטות - מסעי מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע פרשת פנחס מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע פרשת בלק מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע פרשת חקת מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע קרח מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע שלח לך מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

לחצו להורדת דף פרשת שבוע בהעלותך מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א

קבלת קהל בימים א-ה בשעות הערב
יפה רום 40 ירושלים - לחץ לניווט עם וייז
לקביעת פגישה אנא צרו קשר בטלפון 02-6520002

שאלות ובקשות ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני
rachlin@rachlin.org.il